Členské 2018

Registrácia/predĺženie členstva pre rok 2018

Postup registrácie/predíženia členstva: 

- je potrebné vyplniť registračný formulár v pravom hornom rohu tejto stránky: registrácia člena SSA

(ďalšou možnosťou je registrovať sa na prvom preteku SP)

- následne obdržíte info o platbe členského poplatku:

do 15 rokov: 1,- EUR

15 - 60 rokov: 10,- EUR 

nad 60 rokov:  1,- EUR


Úhradu prosím prevádzajte na číslo účtu SK40 1100 0000 0026 2509 8465 . Do Variabilného symbolu uveďte rodné číslo.  Do odkazu pre prijímateľa uveďte vašu adresu.

- po obdržaní platby Vám bude vystavený členský preukaz, ktorý Vás oprávňuje štartovať v kategórii A

- výhody členstva:

 • vyhodnotenie v Slovenskom pohári
 • zľava 3 eur zo štartovného na pretekoch SP
 • 20% zľava na ubytovanie a stravu na Horskej chate pod Kráľovou hoľou
 • 5% zľava z nákupu v obchodoch Zajo

 

Pri skupinových registráciách klubmi nás prosím kontaktujte mailom: info@skialpuj.sk

Preukazy si prosím prevezmite na prvom preteku SP. Ak máte záujem o zaslanie preukazu, informujte nás emailom.

Zápisnica z Valného zhromaždenia SSA

Konané dňa: 12.11.2017

Miesto: Obecný úrad v Bobrovci

 

Program zasadnutia:

1. Prezentácia členov
2. Činnosť SSA v roku 2017

3. Reprezentácia
4. Prehľad hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2017
5. Plán činnosti na rok 2018 - (kalendár SP a SEP, reprezentácia, rozpočet, členské, novinky z ISMF....)
6. Voľba kontrolóra SSA
7. Diskusia a návrhy na činnosť

 

1. Prezentácia členov

Na Valnom zhromaždení sa zúčastnili s právom hlasovať zástupcovia klubov Skialp Bobrovec, Skialp Klub Krížna, Malinô Skialp Team a zástupca reprezentantov (viď.prezenčná listina)

2. Činnosť správnej rady v roku 2017:

 • Od začiatku sezóny 2017 bola zavedená nová webová stránka SSA: www.skialpuj.sk.
 • SSA nadviazala spoluprácu so sponzormi reprezentácie: Trekland, Alpha Sport, ITOCA, pokračuje snaha o nadviazanie spolupráce s ďalšími sponzormi.
 • SSA sa zúčastnila diskusií s TMR v Jasnej o vytýčení koridorov pre skialpinistov
 • V minulej sezóne sa uskutočnilo 5 kôl Slovenského a 3 kolá Stredoeurópskeho pohára. Organizátorom boli vyplatené dotácie podľa splnených podmienok.
 • Obnovili sa Majstrovstvá Slovenska pretekom v Sučanoch, ktoré každoročne pripadnú na iný pretek Slovenského pohára.
 • Počet členov: 135, navýšenie členskej základne, pretekári v A kategórii museli byť členom SSA.
 • V apríli 2017 boli pozmenené a doplnené stanovy SSA.

 

3. Reprezentácia

Reprezentácia sa zúčastnila 2 kôl Svetového pohára a Majstrovstiev sveta. Nominačnými boli preteky vo Valčianskej doline a Rallye Červenec.

 • 1. Svetový pohár Cambre d´Aze, Francúzsko- reprezentanti: Šiarnik, Jánošík
 • 2. Svetový pohár Erzincan, Turecko– reprezentanti: Ďaďová, Šiarnik
 • Majstrovstvá sveta Alpago-Piancavallo,Taliansko– reprezentanti: Šiarnik, Obergris, Jánošík, Danko, Trizna, Laštík, Marcinek
 • Výsledky sú dostupné  na internetovej stránke.

Najvýraznejším úspechom bolo 5.miesto kadeta Borisa Obergriesa v individuálnom preteku na Majstrovstvách sveta.

 

4. Prehľad hospodárenia s finančnými prostriedkami

 • K dispozícii vyúčtovanie za rok 2017 (možnosť nahliadnutia, viď.príloha)

 

5. Plán činnosti na rok 2018

Kalendár pretekov pre sezónu 2018

- V nasledujúcej sezóne sa uskutoční 7 kôl Slovenského pohára, ktorého súčasťou sú 3 kolá Stredoeurópskeho pohára, do celkového hodnotenia sa započítavajú 4 najlepšie výsledky.

 • Zmena parametrov tratí kvôli zosúladeniu s pravidlami ISMF: trať mužov: do 1900 v.m., trať žien bude rovnaká ako trať juniorov. (Zmena pravidiel bude zahrnuté v Pravidlách Slovenského pohára.)

 

 • Hlasovanie: všetci delegáti za: Malinô Skialp Team : 3 hlasy, Skialp Klub Krížna: 2 hlasy, Skialp Bobrovec: 3 hlasy, Jakub Šiarnik – 1 hlas za reprezentantov

 

Členské

- Výška členského príspevku zostáva nezmenená: 10 eur, zľava 3 eurá v SP zo štartovného

 • dodržanie pravidla – kategória A – nutné členské

 

VZ 2019- Voľba Správnej rady

Rokom 2018 sa končí 4-ročné funkčné obdobie Správnej rady SSA. Na VZ v októbri/novembri 2018 bude zvolená nová Správna rada. Kandidáti môžu zasielať prihlášky na info@skialpuj.sk.

 

6. Voľba kontrolóra SSA

O funkciu kontrolóra SSA prejavil záujem Mgr.Peter Kalman, nar.1983, študoval na Právnickej fakulte UMB BB, pracuje ako právnik v spoločnosti Tatravagónka Poprad, momentálne sa pripravuje na advokátske skúšky. Skialpinizmu sa venuje od roku 2001. Snaží sa naštartovať skialpinistickú komunitu pod Kráľovou Hoľou.

Funkčné obdobie kontrolóra je 5 rokov.

- Hlasovanie: všetci delegáti hlasovali za

 

7. Diskusia a návrhy na činnosť

Činnosť v oblasti propagácie skialpinizmu

- SSA plánuje prezentácie skialpinizmu pre mládež na školách, výstavu fotografií v múzeu Janka Kráľa v LM, premietanie filmov v kine v LM (s prítomnosťou generálneho partnera SSA Treklandu).

- Motivácia mládeže, vyhľadávanie talentov cez kluby, r. 2020 Lausanne, olympiáda mládeže.

Web stránka

- SSA web stránka – zaviesť vyhradené ,,okno,,  pre bývalých úspešných reprezentantov v skialpinizme, tzv. sieň slávy, možnosť reklamy pre kluby, link na klubovú stránku.

 • Generálny partner – Trekland, možnosť prispievania sponzorstvom aj na jednotlivé kolá SP?

Časomiera pre preteky SP

 • Zo strany organizátorov pretekov padol návrh na zabezpečenie jednotnej časomiery pre preteky Slovenského pohára (prípadne aj open preteky), čo by mi mohlo znížiť cenu, uľahčiť prihlasovanie aj celkové vyhodnotenie SP. SSA zistí možnosti a informuje kluby.

 

Zapísala: Simona Triznová

 

Upravila: Michaela Danková

 

Predsedajúci: Andrej Škovrán

 

 

V Bobrovci, 12.11.2017

 

Vyúčtovanie roku 2017: Vyuctovanie 2017.pdf

Podpísaná zápisnica s prezenčnou listinou: ZAPISNICA - valne zhromazdenie 2017.docx

Valné zhromaždenie 12.11.2017

Valné zhromaždenie SSA sa uskutoční v nedeľu 12.11.2017 o 16:00 v kultúrnom dome v Bobrovci.

Program VZ: 


1. Prezentácia členov 
2. Činnosť SSA v roku 2017- (Slovenský pohár, reprezentácia, mládež, internetová stránka..)
3. Prehľad hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2017
4. Plán činnosti na rok 2018 - (kalendár SP a SEP, reprezentácia, rozpočet, členské, novinky z ISMF....)
5. Diskusia, návrhy na činnosť 
6. Odhlasovanie všetkých prijatých bodov 
7. Ukončenie Valného zhromaždenia 

Dôležité upozornenie k hlasovaniu! Na mimoriadnom VZ v apríli 2017 bola schválená úprava stanov. Hlasovanie na VZ bude prebiehať podľa kľúča delegátov:

Kľúč delegátov:

Na Valnom zhromaždení SSA sa zúčastňujú delegáti s právom hlasovať určení na základe nasledovného kľúča:

1.      Každý klub registrovaný v SSA si zvolí svojho delegáta,  ktorý má
-          1 hlas: ak je registrovaných v SSA minimálne 5 členov klubu
-          Ďalší 1 a viac hlasov: 1 hlas za každých 5 pretekárov, ktorý boli hodnotení v Slovenskom pohári v uplynulej sezóne
-          Ďalší 1 hlas: ak klub organizuje pretek Slovenského pohára
(Delegát klubu môže disponovať 1-viac hlasmi).
2.      1 delegát zastupujúci športovcov s 1 hlasom, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov.
3.      1 delegát zastupujúci športových odborníkov s 1 hlasom (trénerov, rozhodcov, atď.)
4.      1 delegát zastupujúci reprezentantov s 1 hlasom.

úplné znenie stanov: https://www.skialpuj.sk/rs-infos-news/stanovySSA2017.pdf

Delegáti si prinesú na VZ splnomocnenie preukazujúce, že boli poverení zastupovať jeho členov.

Mimoriadne Valné zhromaždenie

V nedeľu 23.4.2017 sa uskutoční Mimoriadne VZ, o 17:00 v Bobrovci na Ihrisku (ŠK Bobrovec).
Jeho predmetom sú nové stanovy SSA, ktoré je potrebné schváliť, aby mohol byť konštatovaný súlad so zákonom o športe. Zúčastniť sa s právom hlasovať sa môžu všetci členovia SSA.

Program VZ:

 1. Oboznámenie so stanovami
 2. Návrhy a pripomienky
 3. Voľba kontrolóra (nezávislý člen SSA)
 4. Schválenie stanov
 5. Diskusia k uplynulej sezóne