Zápis z Valného zhromaždenia

image

Valné zhromaždenie sa uskutočnilo 19.10.2019 v priestoroch múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

Zápisnica zo zasadnutia

Valného zhromaždenia občianského združenia

«Slovenská skialpinistická asociácia»

so sídlom Bobrovec 550_03227 Bobrovec, Slovenská republika,

IČO: 37998919,

Registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v registri občianskych združení,

(ďalej len „SSA“)

zo dňa 19.10.2019

Zasadnutie Valného zhromaždenia (ďalej len „VZ SSA“) bolo zvolané v súlade s bodom 4.3. Stanov SSA prezidentom správnej rady.

Prítomní členovia správnej rady:

Igor Žiak - prezident SSA,                 

Roland Hric - viceprezident SSA,     

Michaela Danková - člen Správnej rady SSA, prítomná telefonicky

Jakub Šiarnik - člen Správnej rady SSA,      

Andrej Škovrán – vzdal sa funkcie, neprítomný

Prítomní členovia SSA:

Za SKIALP BOBROVEC – Matúš Danko, Tomáš Kello

Za MALINO SKIALP – Štefan Faga

Za SKIALP KLUB KRÍŽNA – Roman Sitko, Miroslav ondruš, Jozef Arvai,

Za SKIALP4YOU – Štefan Faga na základe plnej moci

Za CRAZY WOMEN – Štefan Faga na základe plnej moci

Za NAHOľU.SK – Peter Kalman

Za BOKAMI – Pavel Krajčí

Sú prítomní predstavitelia siedmich klubov – členov SSA, ktorých delegáti disponujú dvanástimi hlasmi.

 

Program zasadnutia VZ:

 1. Prezentácia členov

 2. Činnosť SSA v roku 2019 - (Slovenský pohár, reprezentácia)

 3. Prehľad hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019

 4. Voľba piateho člena Správnej rady

 5. Plán činnosti na rok 2020 - (kalendár SP, reprezentácia, aktivity pre členov, novinky z ISMF....)

 6. Diskusia, návrhy na činnosť

 7. Záver

 

Bod. 1 Prezentácia členov

Zasadnutie Valného zhromaždenia otvoril prezident SSA Igor Žiak a skonštatoval, že zasadnutie Valného zhromaždenia bolo zvolané v súlade so stanovami SSA, a keďže sú prítomní predstavitelia siedmych členov SSA s právom hlasovať, je Valné zhromaždenie uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu k tejto zápisnici. Prezident správnej rady, predložil prítomným členom SSA v súlade so stanovami SSA návrh na organizačné obsadenie orgánov VZ nasledovne:

Za predsedu zasadnutia VZ SSA prezident správnej rady SSA navrhol svoju osobu

Za zapisovateľa prezident správnej rady SSA navrhol kontrolóra Mgr. Petra Kalmana.

Prítomní členovia VZ SSA sa oboznámili s uvedeným návrhom a prebehla diskusia ohľadne predloženého návrhu. Následne pristúpili prítomní členovia SSA k hlasovaniu o tomto bode programu.

Výsledky hlasovania:

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Konštatuje sa, že VZ SSA prijala toto uznesenie č. 1:

VZ SSA schvaľuje organizačné zabezpečnie zasadnutia správnej rady nasledovne:

Predseda VZ SSA - prezident správnej rady SSA.

Zapisovateľ VZ SSA - Mgr. Peter Kalman.

 

Bod 2. Činnosť SSA v roku 2019 - (Slovenský pohár, reprezentácia)

Predseda VZ SSA udelil slovo členovi správnej rady Rolandovi Hricovi, ktorý vyhodnotil výsledky Slovenského pohára v skialpinizme za rok 2019. Prehľadná tabuľka hodnotených pretekárov je uvedená v prílohe tejto zápisnice. Následne odovzdal slovo Jakubovi Šiarnikovi, členovi Správnej rady ktorý zhodnotil sezónu 2019 z pohľadu reprezentácie. Správa o zhodnotení reprezentačnej činnosti je prílohou k tejto zápisnici.

Prítomní členovia VZ SSA sa oboznámili s uvedenými správami a prebehla diskusia ohľadne predloženého návrhu. Následne pristúpili prítomní členovia SSA k ďalšiemu bodu programu nakoľko hlasovanie o tomto bode programu nebolo potrebné.

 

Bod 3. Prehľad hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019

Predseda VZ SSA udelil slovo členovi správnej rady Jakubovi Šiarnikovi, ktorý oboznámil prítomných členov a delegátov s hospodárením SSA za aktuálny rok 2019. Odprezentovaná správa o hospodárení tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Prítomní členovia VZ SSA sa oboznámili s uvedenou správou a prebehla diskusia ohľadne predloženého návrhu. Následne pristúpili prítomní členovia SSA k ďalšiemu bodu programu nakoľko hlasovanie o tomto bode programu nebolo potrebné.

 

Bod 4. Voľba piateho člena Správnej rady na nasledujúce funkčné obdobie

a) Predseda VZ SSA pristúpil k bodu o voľbe člena správnej rady. O členstvo v správnej rade prejavila záujem jedna kandidátka a to:

 1. Dáša Lučivjanská

Predseda VZ SSA navrhol schváliť spôsob hlasovania nasledovným spôsobom nakoľko Stanovy neupravujú spôsob voľby členov Správnej rady:

Voľba člena správnej rady bude formou jednoduchého hlasovania a to hlasovaním za, proti alebo zdržal sa.

Prítomní členovia VZ SSA sa oboznámili s uvedeným návrhom a prebehla diskusia ohľadne predloženého návrhu. Následne pristúpili prítomní členovia SSA k hlasovaniu o tomto bode programu.

Výsledky hlasovania:

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Konštatuje sa, že VZ SSA prijala toto uznesenie č. 2a:

VZ SSA schvaľuje spôsob voľby členov Správnej rady SSA nasledovne:

Voľba člena správnej rady bude formou jednoduchého hlasovania a to hlasovaním za, proti alebo zdržal sa.

b) Predseda VZ SSA po prijatí uznesenia č. 2a VZ SSA o spôsobe voľby členov Správnej rady SSA vyzval prítomných členov a delegátov oprávnených voliť členov Správnej rady aby pristúpili k voľbe v zmysle prijatého uznesenia č. 2a VZ SSA:

Prítomní členovia VZ SSA pristúpili k hlasovaniu o tomto bode programu.

Vysledky hlasovania:

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Konštatuje sa, že VZ SSA prijala toto uznesenie č. 2b:

 

VZ SSA zvolilo za člena Správnej rady nasledovného kandidáta:

 1. Dáša Lučivianská

 

Bod 5. Plán činnosti na rok 2020 - (kalendár Slov. pohára, reprezentácia, aktivity pre členov, novinky z ISMF)

a) Predseda VZ SSA udelil slovo členovi správnej rady Jakubovi Šiarnikovi, ktorý oboznámil prítomných členov a delegátov s navrhovaným kalendárom pretekov Slovenského pohára v skialpinizme na rok 2020 v nasledovnom znení:

 

1. kolo SLP - 25. január SkialpKrížna Winter Race

2. kolo SLP - 1. február Rally Červenec

3. kolo SLP - 2. február Sport RYSY sprint Štrbské pleso

4. kolo SLP – 22. február Malinô Brdo Night Skialp Challenge

5. kolo SLP – 1. marec Hore-dole Derešom – Terénny vertikal

6. kolo SLP – 7. a 8. marec K2 Malá Fatra (celkové poradie pretekov)

7. kolo SLP – 14. marec Tatry Grand Tour

 

Prítomní členovia VZ SSA sa oboznámili s uvedeným návrhom a prebehla diskusia ohľadne predloženého návrhu. Následne pristúpili prítomní členovia SSA k hlasovaniu o tomto bode programu.

 

Výsledky hlasovania:

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Konštatuje sa, že VZ SSA prijala toto uznesenie č. 3a:

VZ SSA schvaľuje kalendár pretekov Slovenského pohára v skialpinizme na rok 2020 v nasledovnom znení:

1. kolo SLP - 25. január SkialpKrížna Winter Race

2. kolo SLP - 1. február Rally Červenec

3. kolo SLP - 2. február Sport RYSY sprint Štrbské pleso

4. kolo SLP – 22. február Malinô Brdo Night Skialp Challenge

5. kolo SLP – 1. marec Hore-dole Derešom – Terénny vertikal

6. kolo SLP – 7. a 8. marec K2 Malá Fatra (celkové poradie pretekov)

7. kolo SLP – 14. marec Tatry Grand Tour

 

b) Predseda VZ SSA navrhol v zmysle čl. 6 bod 5 Stanov SSA schváliť výšku členského príspevku vo výške 20,- EUR pre členov SSA vo veku 15 až 60 rokov, vo výške 1,- EUR pre členov vo veku do 15 rokov a vo výške 1,- EUR pre členov vo veku nad 60 rokov, s tým, že organizátori pretekov Slovenského pohára v skialpinizme sú povinní poskytnúť riadne registrovaným členom SSA, ktorí sa pred prezentáciou na pretekoch preukážu platným preukazom SSA zľavu vo výške najmenej 15 % z ceny štartovného

 

Prítomní členovia VZ SSA sa oboznámili s uvedeným návrhom a prebehla diskusia ohľadne predloženého návrhu. Následne pristúpili prítomní členovia SSA k hlasovaniu o tomto bode programu.

 

Výsledky hlasovania:

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Konštatuje sa, že VZ SSA prijala toto uznesenie č. 2b:

VZ SSA schvaľuje výšku členského príspevku vo výške 20,- EUR pre členov SSA vo veku 15 až 60 rokov, vo výške 1,- EUR pre členov vo veku do 15 rokov a vo výške 1,- EUR pre členov vo veku nad 60 rokov s tým, že organizátori pretekov Slovenského pohára v skialpinizme sú povinní poskytnúť riadne registrovaným členom SSA, ktorí sa pred prezentáciou na pretekoch preukážu platným preukazom SSA zľavu vo výške najmenej 15 % z ceny štartovného.

 

Bod 6. Diskusia, návrhy na činnosť

V rámci diskusie prítomní členovia diskutovali o zriedení jednotného miesta pre prihlasovanie na preteky a evidenciu výsledkov ako aj priebežného hodnotenia celkového poradia SLP. A zabezpečenie časomiery pre organizátorov pretekov.

 

Bod 7. Záver

Po vyčerpaní programu zasadnutia VZ SSA predseda VZ SSA poďakoval prítomným členom a delegátom za účasť a zasadnutie ukončil.

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 19.10.2019

 

Meno, priezvisko, funkcia, podpis

Igor Žiak – predseda VZ SSA           

Zapisovateľ:

Mgr. Peter Kalman, kontrolór SSA

 

Zápisnica s podpismi v prílohe: Zápisnica VZ SSA 2019_1.pdf

 

Príloha 1: Správa od Rolanda Hrica:

Slovenský pohár

V uplynulej sezóne mal pohár 6 kôl. Do celkového poradia sa rátali najlepšie 3 výsledky pretekára. Šprint na Štrbskom plese, Rallye Červenec, Hore-dole Derešom (MSR a terénny vertikál), Malinô Brdo a Chopok 3000+.

Vo všetkých kategóriách bolo v SLP dohromady 80 pretekárov. Celkovými víťazmi sa stali Jakub Šiarnik, Vlado Hubač, Simona Triznová, Kristián Jánošík, Matúš Černek a Laura Kovárová.

Všetky preteky prebehli bez viacerých komplikácií, až na niektoré veci v poslednom kole na Chopku, ale o tých, ktorí tu nie sú nebudeme hovoriť.

V mene SSA ďakujeme organizátorom za zorganizovanie pretekov a tešíme sa na spoluprácu v nadchádzajúcej sezóne.

Reprezentácia 2019

V uplynulej sezóne malo Slovensko svoje zastúpenie, až na SP v Číne, na všetkých pretekoch. Prvé tri kolá SP v Rakúsku, Andorre a Francúzsku absolvovalo trio – Marianna Jagerčíková, Jakub Šiarnik a Boris Obergries. Do Číny nevycestoval nikto. Rovnaké to bolo aj v ostatných krajinách, keďže na tomto kole SP boli zo zahraničných pretekárov len Palzer, Hofl, Herrmann, Zugg a Pinsach.

Po Číne nasledovali v marci MS vo Villars, kde sme poslali vzhľadom na lokalitu a náklady spojené so Švajčiarskom, 5 športovcov a jedného člena realizačného tímu. Menovite tam boli – Marianna Jagerčíková, Jakub Šiarnik, Boris Obergries a kadeti Matúš Černek a Laura Kovárová.

Tu by som sa chcel pozastaviť a vysvetliť, prečo išli kadeti na MS. Počas tohto obdobia sa k nám dostali informácie o tom, že na vrcholovú akciu išli ľudia bez mena, niekto, kto skialp nerobil a je tam. Chcel by som zdôrazniť, že príležitosť dostať sa na Olympijské hry mládeže sa nemusí opakovať a bolo by hriechom, keby sme neskúsili zabojovať o miestenky. Černeka s Kovárovou sa nám podarilo nájsť, pretože sme chceli ukázať, že vieme dať dokopy pretekárov, ktorí môžu reálne bojovať o miestenky. Podarilo sa a v januári budú v Lausanne na otváracom ceremoniáli aj dvaja slovenskí skialpinisti – dievča a chlapec. Naši susedia Česi a Poliaci v Lausanne nebudú mať napríklad nikoho.

Na MS sme zaznamenali obrovský úspech, za ktorý vďačíme Marianne Jagerčíkovej. V šprinte predviedla parádnu jazdu kolami a získala striebornú medailu. Dobrú formu potvrdila aj v individuálnych pretekoch, po ktorých odišla na Pierra Mentu. Diskusia sa spustila aj na túto tému. Marianna Jagerčíková urobila za minulý rok pre skialpinizmus u nás toľko, že sa jej ani neviem poriadne zavďačiť. Ako vďaku dostala pár zbytočných komentárov na sociálnych sieťach o tom, že reprezentantka odišla na PM počas MS. Na margo toho – PM je súkromná akcia, nie je platená z peňazí SSA. Marianna by aj tak išla na MS len vertikál, kvôli ktorému by prišlo o PM a skvelé 3. miesto!

Jakub Šiarnik potvrdil, že sa nachádza na začiatku tretej desiatky svetového skialpu, keď sa mu podarilo dobre zájsť šprinty. Vertikál mu prekazili problémy s pásmi, kde mal našliapnuté na umiestnenie určite v Top 20.

Boris Obergries absolvoval celý program, keďže išiel aj tímové preteky s Jakubom a mládežnícku štafetu. Podal stabilné výkony a ukázal, že má potenciál posúvať sa, len potrebuje príležitosti.

Kadeti pretekali ako najlepšie vedeli. Bola to pre nich veľká škola a navyše získali miestenky. Ukázali, že do ďalších rokov by sme mohli na niekom stavať. Vďaka nim sa ku skialpu začalo hlásiť ďalších pár mládežníkov a veríme, že po Lausanne tento trend ešte o čosi vyletí nahor.

 

Predposledné kolo SP absolvovala len Marianna Jagerčíková, ktorá pridala ďalšie umiestnenia v Top 10 a viac-menej si už pred finále SP v Madonne di Campiglio poistila aj Top 10 v konečnom hodnotení SP.

V Taliansku dokonca dokázala vyhrať šprint a parádnu sezónu, jej prvú kompletnú skialpovú, zakončila najlepšie ako mohla. V mene nás všetkých sa jej aj takto chcem poďakovať za reprezentáciu a to, že za nás preteká.

Jakub Šiarnik absolvoval 4x Svetový pohár a MS. Neštartoval v Číne a vo Švajčiarsku. Na konci sezóny sa ešte dostal do Číny, kde pretekal vo vertikály a šprinte. Bol tam po boku Španiela, Francúza, Švajčari či Američanky, takže nás teší, že sa Jakub dostal medzi päticu chlapov na úkor ďalších národov.Youth Camp 2018 bol opäť aj s našou účasťou. V alpskom stredisku Kühtai boli so Zuzanou Rychlikovou a Mariánom Laštíkom: Barbora Laštíková, Kristína Máliková, Maroš Laštík a Michal Rybecký.

Lausanne 2020

Kvalifikácia prebieha v našej réžii, keď sa bude vyberať medzi Matúšom Černekom a Marekom Machajom a Laurou Kovárovou a Terezou Mazalovou. Finále ich nominačného boja prebehne v rámci interných pretekov, ktoré pripravíme na začiatku decembra, keďže 9.12. musíme odoslať finálnu nomináciu.

Valné zhromaždenie ISMF

Na konci septembra sa uskutočnilo VZ ISMF v Turecku. Najdôležitejším bodom boli voľby. ISMF má nového prezidenta Švajčiara Thomasa Kähra. Generálny sekretár je Španiel Lluis Lopez. Do Správnej rady ISMF sa dostala aj Poľka Monika Strojny, ktorej sme udelili proxy hlas.

V Turecku sa hovorilo o pretekaní v nadmorskej výške. Vo výške 3500mnm sa môže pretekať do 4h, v 4000m do 2h a nad 4500m by nemali byť žiadnej preteky. Jedine ak športovci absolvovali dôkladnú prehliadku, ktorá spĺňa pravidlá.

Počas sezóny 2020/2021 vstúpi do platnosti nový systém bodovania, kedy bude bodovať 50 ľudí. Budú menšie medzery v bodoch na prvých priečkach. Malo by to viesť k atraktívnejšiemu pretekaniu o celkové poradie Svetového pohára.

Došlo aj k úprave kategórií. Juniori boli v tejto kategórii 3 roky, no interval sa znížil na 2.

Od nadchádzajúcej zimy začne platiť to, že Lucky Losers v špinte budú závislí od času vo štvrťfinále, nie z kvalifikácie ako tomu bolo doteraz.

 

Nový prezident sa chce zamerať na tieto oblasti: Skialp je hlavne európsky šport. Chce sa zamerať na jeho rozvoj do Ázie a Severnej a Južnej Ameriky.

Chce pozdvihnúť kvalitu pretekov nielen na úrovni SP ale celkovo

Marketing a promo skialpinizmu musí byť na oveľa vyššej a efektívnejšej úrovni

Chce nájsť cestu ako finančne šport zastabilizovať.

ISMF musí definovať svoju štruktúru a robiť na tom, aby bola svieža, efektívna a schopná organizácia.

 

 

ISMF Pravidlá a nariadenia od 2019/2020:

- Vertikál musí mať priemerný sklon aspoň 15 percent

- Pas alebo občiansky preukaz je súčasťou povinnej výbavy pre všetky disciplíny. Musí byť v batohu alebo v kombinéze

- Minimálna váha lyže a viazania u mužov 750g na lyžu, 700g u žien

- Občerstvovacia zóna musí byť oddelená od zóny, kde je prezúvačka. Odporúčaná dĺžka týchto zón od 15 do 30 metrov

- Pravidlo o pasážach na pešo: Ak vypadnú lyže, pretekár musí zastať a znovu pripevniť. Rovnako je to aj vtedy, ak sú povinné mačky.

- Balenie pásov - Pretekár musí si musí dať pásy dovnútra kombinézy alebo do batohu.

- Penalizácie: uliaty štart - individuál a tímové preteky 1 minúta, šprint, štafeta alebo vertikál 20 sekúnd

- Vynechaná brána v zjazde - tímové alebo individuál 1 minúty, šprint, štafeta alebo vertikál 20 sekúnd

- Ak pretekár odstúpi a nedá vedieť organizátorovi, v ďalších pretekoch bude štartovať na konci

 

Skialpinizmus na ZOH 2026

Prezident, generálny sekretár a vice-prezidenti ISMF budú mať stretnutie s Medzinárodným olympijským výborom. Vzájomne sa pobavia o možnosti dostať skialp na ZOH 2026. ISMF navyše pozve do Lausanne dôležitých ľudí, ktorí budú pozorovatelia toho aký je skialp skvelý šport.

 

Scarpa/Karpos a kombinéza

Partnerom reprezentácie sa stala Scarpa/Karpos. Reprezentanti budú mať v zime nové kombinézy v slovenských farbách. Takisto aj voľnočasové oblečenie v štýle jednotnej rovnošaty. Chceme byť rozpoznateľní a jedineční.

 

PR – Facebook, web, Instagram, registrácia členov

Nový prehľadnejší vzhľad webu.

Na sociálnych sieťach počas zimy väčšie dosahy a interakcie ako Slovenská lyžiarska asociácia. K dnešnému dňu máme na FB 1938 like. Za minulú zimu pribudlo 700 ľudí.

Takisto chceme vytvoriť jednoduchší systém pre prihlasovanie sa na preteky a sledovanie priebežného poradia Slovenského pohára.

Prečo je VZ v Múzeu

Jednou z našich hlavných myšlienok a pilierov vlaňajšej kandidatúry do Správnej rady bolo dostať skialp medzi verejnosť. V blízkej budúcnosti chceme v spolupráci s Múzeom MJK pripraviť výstavu o histórii a vývoji skialpinizmu.

 

Priloha 2: Vyúčtovanie roku 2019 (1.1.2019- 17.10.2019)

Vyúčtovanie roku 2019 (1.1.2019- 17.10.2019)

 

PRÍJMY

   

dotácia MŠ

16 127,00 €

(+ 5 127 oproti 2018)

členské príspevky

1 322,00 €

(102 členov)

2% z dane

92,86 €

 

Refundácia youthcampu od ISMF

300,00 € 

 

Stavanie šprintu pre Sport Rysy

500,00 €

 

Zostatok z roku 2018

384,01 €

 

Príjmy spolu

18 725,87 €

 
     

VÝDAVKY

   

Svetový pohár Bishoshofen, Rakúsko(18.-20.1.2019)

   
 • Zúčastnení: Jakub Šiarnik, Marianna Jagerčíková, Boris Obergries

   
 • cestovné

 

35,09 €

 • štartovné

 

260,00 €

 • ubytovanie a strava

 

817,10 €

Spolu

-1 112,19 €

 
     

Svetový pohár Andorra (26.-27.1.2019)

   
 • zúčastnení:  Jakub Šiarnik, Boris Obergries, Marianna Jagerčíková

   
 • cestovné

 

116,01 €

 • ubytovanie+strava

 

621,20 €

 • štartovné

 

300,00 €

Spolu

-1 037,21 €

 
     

Svetový pohár Le Devoluy, Francúzsko (2.-3.2.2019)

   
 • zúčastnení: Jakub Šiarnik, Boris Obergries, Marianna Jagerčíková

   
 • cestovné 

 

254,58

 • štartovné

 

300,00

 • ubytovanie+strava

 

858,50€

Spolu

-1 413,08  €

 
     
     

Majstrovstvá sveta, Švajčiarsko (10.-16.3.2019)

   

Zúčastnení: Jakub Šiarnik, Boris Obergries, Marianna Jagerčíková, Laura Kovárová, Matúš Černek+ sprievod: Roland Hric

   
 • štartovné

 

  655,00€

 • ubytovanie+strava

 

5019,19€

 • cestovné

 

514,28€

Spolu

-6 188,47  

 
     

Svetový pohár Disentis Švajčiarsko (23.-24.3.2019)

   

Zúčastnení: Marianna Jagerčíková

   
 • štartovné

 

100€

 • ubytovanie

 

445€

Spolu

-545€

 
     

Svetový pohár Madonna di Campiglio, ITA  (3.-6.4.2019)

   

Zúčastnení: Marianna Jagerčíková, Jakub Šiarnik

   
 • štartovné

 

300€

 • ubytovanie+strava

 

817€

 • cestovné

 

234€

Spolu

-1 351€

 
     

Ostatné výdavky

   

Slovenský pohár: finančné odmeny

-650,00 €

 

Dotácia klubom za organizáciu pretekov (2x400)

-800,00 €

 

Licencie ISMF pretekári 

-305,00 €

 

Návšteva technického delegáta ISMF na preteku maratón Chopok

-457,80 €

 

Marketing 1.polrok (Roland Hric)

-550,00 €

 

Bankové poplatky

-69,30 € 

 

tlač preukazy

-24,85 € 

 

Ostatné výdavky spolu

-2 656,95 €

 

Výdavky spolu 

-14 503,90€

 
     

Zostatok na účte k 17.10.2019

4 221,97€

 
     
 

Komentáre

comments powered by Disqus