Stanovisko SSA k NP TANAP

image

SSA v pozícií národného športového zväzu v zmysle § 16 Zákona o športe vykonávajúc výlučnú pôsobnosť pre skialpinizmus na území Slovenskej republiky so znepokojením prijala návrh vyhlášky Okresného úradu Prešov ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa príslušných platných právnych predpisov Návštevného poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma (ďalej len „NP TANAP“ alebo aj „vyhláška“).

 

V prvom rade by sme chceli zdôrazniť postoj SSA ako jednej z mnohých dotknutých komunít a záujmových združení, ktorých imanentným znakom je prítomnosť a vykonávanie športovej činnosti vo voľnej prírode.  SSA ako športová organizácia zastáva názor, že šport je v súčasnosti  jedným z najdôležitejších zložiek ľudského života, nakoľko vytvára jednu z najvhodnejších spoločenských a kultúrnych nadstavieb kompenzujúcich negatívny dopad civilizačných tendencií smerujúcich k potlačeniu fundamentálnych pohybových návykov ľudstva v dôsledku enormného nástupu technológii.

 

SSA má za to, že akékoľvek nezmyslené obmedzovanie pohybu a selekcia športových aktivít prináša len zbytočnú a neprehľadnú reguláciu, ktorá z milovníka prírody a športu generuje spoločenského nepriateľa porušujúceho právne predpisy SR. SSA zásadné nesúhlasí s reštriktívnou filozofiou návrhu NP TANAP-u a v prílohe tohto stanoviska pripájame písomné pripomienky k zverejnenému návrhu. V zmysle priložených pripomienok SSA zásadne nesúhlasí

  1. s celým návrhom sezónnej uzávery definovanej v § 3 bod 3. vyhlášky.
  2. s časovým obmedzením ohraničujúcim pohyb len v čase od východu slnka po jeho západ (najmä §3 bod 1A vyhlášky ale aj vo ostatných prípadoch), nakoľko takýto stav nekorešponduje s bezpečnosťou pohybu v horách najmä v zimnom období (plánovanie dlhšej túry v bežných ranných hodinách s cieľom vyčleniť nástup do exponovaného prostredia počas absencie denného svetla je jedným zo základných zásad bezpečnosti zimnej športovej činnosti v horách).
  3. s obmedzením prítomnosti psa v §3 bod 1C  vyhlášky. Považujeme to v spojení s § 3 ods. 4. vyhlášky za neprimerane reštriktívne a prísne riešnie, ktoré môže vylučovať okrem iných aj znevýhodnené skupiny verejnosti (osamelí ľudia, zdravotne postihnutí, a pod.) z návštevy národného parku.

 

Ohľadom regulácie horolezectva, skialpinizmu a zimnej turistiky navrhujeme úplne odstrániť reguláciu definovanú teritoriálne aj časovo nakoľko vykonávanie horských športových aktivít je výrazne spojené s aktuálnymi poveternostnými a snehovými podmienkami, ktoré majú na realizáciu športovej činnosti rozhodujúci vplyv. Častokrát sa môže stať, že podmienky na skialpinizmus môžu byť nevhodné už pred 15.04. alebo môžu byť veľmi vhodné po 15.04. Veľmi často sú doliny prázdne počas „povoleného obdobia“ nakoľko pretrváva vysoké lavínové nebezpečenstvo alebo sú  nepriaznivé poveternostné podmienky. Dôrazne nesúhlasíme s podmieňovaním pohybu skialpinistov vo vysokohorskom teréne preukázaním preukazu horolezeckej organizácie. V súčasnej dobe totiž skialpinizmus ako šport zastrešuje samostatná skialpinistická organizácia, t.j. Slovenská skialpinistická asociácia, ktorá združuje skialpinistické kluby aj jednotlivcov a podobná situácia je aj na medzinárodnej úrovni nakoľko UIAA ako horolezecká organizácia už skialpinizmus nezastrešuje. Skialpinizmus zastrešuje skialpinistická organizácia ISMF.

 

V tejto súvislosti  nesúhlasíme ani s definíciou skialpinizmu ako odvetvia horolezectva, resp. zimnej turistiky tak ako je uvedené v § 2 bod e) a bod i) vyhlášky a navrhujeme samostatnú definíciu v zmysle priloženého návrhu. Poukazujeme aj na nezmyselnosť takéhoto úzkeho definovania športových aktivít, nakoľko stav ktorý je navrhovaný novou vyhláškou v oblasti koridoru Zelené pleso – Zbojnícka chata napríklad vylučuje pohyb pomocou pomerne rozšíreného splitboardu. 

 

Na záver by sme chceli zhrnúť niekoľko faktov: na Slovensku národné parky zaberajú cca 6,5 % celého územia, v Taliansku je to cca 5,0 %, v Rakúsku 3,0 % v Českej republike len okolo 1,5 %. Zároveň môžeme sledovať u mnohých endemických druhoch tatranskej fauny (kamzíky, svište) dlhodobo priaznivý stav.  V minulosti sme boli svedkami veľkých omylov sociálneho inžinierstva, keď v dôsledku nezmysleného zákazu obhospodarovania vysokohorských a hôľnych pasienkov vtedajšej štátnej ochrany prírody tradičným pastierskym spôsobom došlo prakticky k zániku pastierskej kultúry a tradície chovu dobytka v horských oblastiach Slovenska, čo v neposlednom rade výrazne ovplyvnilo socioekonomický stav horských vidieckych sídiel, ktorého dôsledkom bol vznik neslávneho javu hladových dolín a jeho následky pretrvávajú dodnes. Vo vyspelých štátoch Západnej Európy, USA a Kanade je práve prítomnosť ľudí želaným sekundárnym javom chránených oblastí a zdrojom príjmov miestnych komunít, ktoré sú vďaka prítomnosti prírodného bohatstva diskvalifikované z príjmov z iných s ochranou prírody nekompatibilných zdrojov. Na Slovensku je možné už dnes vidieť dopad súčasnej nezdravej regulácie okrem iného:

  1. značná  disproporcia účasti na cestovnom ruchu vo Vysokých Tatrách najmä v dôsledku dlhodobej celoročnej uzávery Belianskych Tatier  vo vzťahu k obciam nachádzajúcim sa v podhorí Belianskych Tatier,
  2. preťažené chodníky v populárnych studených dolinách počas vrcholu letnej turistickej sezóny alebo
  3. praktická absencia vysokohorského terénu v zmysle definície vyhlášky, ktorý by nebol súčasťou národného parku a v ktorom by sa mohol vykonávať skialpinizmus ako aj iné vysokohorské aktivity bez akýchkoľvek obmedzení (napríklad v zimnom období sa nedá vyhnúť tréningu počas pracovných dní v noci).

 

Veríme, že naše pripomienky budú zohľadnené vo fáze ďalšieho legislatívneho procesu a že spolu s ostatnou dotknutou verejnosťou, pre ktorú je pohyb vo prostredí TANAP-u významnou súčasťou života budeme svedkami prijatia NP TANAP-u, ktorý nekriminalizuje návštevníkov národného parku, pre ktorých je ochrana prírody a zachovanie a zveľaďovanie prírodného bohatstva základným etickým princípom.

 

S úctou,

 

 

 

Igor Žiak

Prezident SSA

 

 

 

Príloha: Pripomienky k návrhu NP TANAP

Komentáre

comments powered by Disqus